Kancelaria Prawa Pracy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkowniku! Szanujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań, aby wypełnić wszystkie obowiązki zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie ochrony Twojej prywatności w naszym serwisie.

§1 Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na niniejszej stronie jest Małgorzata Małecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Prawa Pracy – Radca Prawny Małgorzata Małecka” przy ul. Chłodna 22A lok. 9/10, 00-891 Warszawa
   (dalej: „Administrator”).
 2. Możesz skontaktować się ze mną za pośrednictwem adresu e-mail: malgorzata.malecka@kancelariaprawapracy.com.pl lub pocztą tradycyjną, na adres wskazany powyżej.

 

§2 Dbanie o bezpieczeństwo danych

 1. Dokładam wszelkich starań, aby dane pozyskiwane na mojej stronie były chronione zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi, tj. rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (tzw. RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju innymi aktami wykonawczymi i aktami prawa Unii Europejskiej. Dane, które pozostawisz na mojej stronie nie zostaną sprzedane, ani udostępnione podmiotom trzecim – z wyjątkiem tych podmiotów, które wymieniono w dalszej części niniejszej polityki prywatności.

 

§3 Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Twoje dane przetwarzam:
 2. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
 3. gromadzenia i wykorzystania plików Cookies;
 4. dla zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:
 5. przesłania oferty;
 6. wykonania usługi.

 

§4 Zakres przetwarzanych danych

 1. Witryna kancelariaprawapracy.com.pl przetwarza wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonania umowy zawartej przeze mnie z użytkownikiem strony.  W szczególności zbierane są dane zawarte w logach systemowych (np. adres IP), w celach technicznych oraz dla gromadzenia danych demograficznych (np. region, z którego IP łączy się z serwerem). Powyższe wynika z ogólnych zasad połączeń internetowych.
 2. Zbieram także dane takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko czy numer telefonu użytkowników strony poprzez: 
 • dobrowolne wprowadzenie powyższych danych w formularzu kontaktowym, przy czym udostępnienie mi tych danych za pośrednictwem formularza wymaga każdorazowej, osobnej i dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika;
 • gromadzenie plików Cookies.

 

§5 Czym są pliki Cookies?

 1. Witryna kancelariaprawapracy.com.pl wykorzystuje pliki Cookies. Zawierają one użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika mojej strony. Mój serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem.
 2. Wyłączenie funkcji Cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów mojej strony. Wykorzystuje ona Cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników.
 3. Brak dokonania przez użytkownika zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że pliki te będą zamieszczone w jego urządzeniu końcowym, a tym samym będę tam przechowywać stosowne informacje i uzyskiwać do nich dostęp.

 

§6 Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

 1. Każdy użytkownik mojej strony może w każdej chwili żądać: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. W każdym momencie użytkownik mojej strony może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Zgłoszeń w powyższym względzie można dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną. Dane kontaktowe znajdują się w § 1 niniejszej polityki prywatności.
 4. Każdy użytkownik, który uważa, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem może wnieść w powyższym względzie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

 

§7 Sposób przetwarzania danych

 1. Dane osobowe użytkowników mojej strony mogą podlegać profilowaniu w zakresie i w związku ze statystyką marketingową. Nie podejmuję zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuację osób, których dane te dotyczą.
 2. Odbiorcą danych osobowych jestem wyłącznie ja oraz podmioty z którymi współpracuję w celu realizacji zobowiązań związanych z ewentualną umową zawartą z użytkownikiem. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty, z którymi współpracuję w przypadku, kiedy konieczne jest podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (dotyczy to m. in. podmiotu hostingującego).
 3. Dane zbierane na stronie (w szczególności odnoszące się do analizy przeglądania stron internetowych oraz Cookies) mogą być udostępnione następującym podmiotom:
 4. Google LLC (polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl)
 5. Okres czasu, przez który dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane jest uzależniony od celu, w jakim zostały one zgromadzone. Gwarantuję, że dane osobowe będą przetwarzane tylko przez taki czas, jaki jest niezbędny do realizacji celu pozyskania tych danych lub przez okres, na jaki została wyrażona na przetwarzanie zgoda. Dane osób korzystających z moich usług będą ponadto przetwarzane do momentu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tymi usługami związanych.

 

§8 W jaki sposób wykorzystuję informacje pozyskiwane w ramach formularza kontaktowego?

 1. Witryna kancelariaprawapracy.com.pl korzysta z formularza kontaktowego, dzięki któremu możliwe jest kierowanie do mnie zapytań i uzyskiwanie stosownych informacji.
 2. Formularz pozwala na zbieranie danych osobowych od korzystających z niego osób. Obejmują one imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Informacje, które pozyskuję w powyższy sposób są wykorzystywane wyłącznie do ewentualnego kontaktu z użytkownikiem, jeżeli okaże się to konieczne.

 

§9 Zabezpieczenia

 1. Witryna kancelariaprawapracy.com.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych przeze mnie przetwarzanych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją. Zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione mi przez użytkowników strony zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i poufności. 
 2. Prawo dostępu do danych osobowych użytkowników witryny zostało w sposób restrykcyjny ograniczone, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepożądanych. Dostęp do danych osobowych ma ograniczona liczba osób uprawnionych, na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

 

§10 Kontakt

 1. Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności, praktyk stosowanych przeze mnie na tej stronie czy też udostępnionych form kontaktu proszeni są o kontakt pod adresem wskazanym w § 1 niniejszego dokumentu.

 

§11 Zmiany w polityce prywatności

 1. Zastrzegam sobie prawo do zmiany polityki prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na mojej stronie.