PRZYCZYNA WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ

Wielu pracowników zastanawia się czy pracodawca zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję o wypowiedzeniu umowy o pracę. Wątpliwości rozwiewa kodeks pracy, który stanowi, że wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony pracodawca zobowiązany jest podać przyczynę tego wypowiedzenia. Co to dokładnie oznacza? Czy powyższy zapis kodeksu pracy dotyczy wypowiadania wszystkich umów o pracę? Jak prawidłowo powinna być skonstruowana przyczyna wypowiedzenia?

 

 

Kiedy trzeba podać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę?

 

Obowiązek podania powodów wypowiedzenia umowy o pracę dotyczy wyłącznie umów o pracę zawartych na czas nieokreślony. Umowa o pracę zawarta na czas określony może być wypowiedziana bez podania powodów. To jest najważniejsza różnica w zakresie wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony i na czas nieokreślony,

 

Przyczyna wypowiedzenia

 

Przyczyna ta musi być rzeczywista i konkretna.

Rzeczywistą przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest nie tylko przyczyna istniejąca w chwili złożenia pracownikowi oświadczenia woli, ale także przyczyna, która ma się spełnić w nieodległym terminie (np. po upływie okresu wypowiedzenia), a tym bardziej taka, która się w tym terminie spełnia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r.).

Natomiast przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę jest konkretna, gdy jest zrozumiała dla pracownika. Z oświadczenia pracodawcy powinno wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, co jest istotą zarzutu stawianego pracownikowi i usprawiedliwiającego wypowiedzenie umowy o pracę (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2010 r.).

 

Powyżej opisany obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę dotyczy także wypowiedzeń, które dokonywane są z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Jeżeli pracodawca wypowiada pracownikowi umowy o pracę z powodu reorganizacji zakładu pracy, to także jest zobowiązany wskazać, dlaczego to czyni, a jeżeli dodatkowo dokonuje wyboru jednego pracownika z grupy pracowników, zajmujących to samo stanowisko pracy to zobowiązany jest podać kryterium, którym kierował się wybierając tę konkretną osobę do wypowiedzenia umowy o pracę